Authors

Oriental Epigraphy. Issue 26

Oriental Epigraphy. Issue 26

Еditor: Rostislav Ry`bakov
Editorial Board: Dmitri Vasilyev, Elena Davidovich, Kolesnikov A.I., Eleonora Kormysheva, Andrey Korotayev, Franczuzov A.S.
Executive secretary: Dmitrij Lelyuxin

Москва, 2001, 182 p.

Другие работы автора:

Oriental Epigraphy. Issue 25

Oriental Epigraphy. Issue 25

Editor-in-chief: Rostislav Ry`bakov
Editorial Board: Dmitri Vasilyev, Elena Davidovich, Kolesnikov A.I., Eleonora Kormysheva, Andrey Korotayev, Franczuzov A.S.
Executive secretary: Dmitrij Lelyuxin

Москва, 1998, 168 p.