Years

1974 year

Society and State in China. Vol. V, Part 1

Compilator: Aleksandr Xoxlov , Yu. Chudodeyev

Society and State in China. Vol. V, Part 1

Москва, 1974, 173 p.

Society and State in China. Vol. V, Part 2

Compilator: Aleksandr Xoxlov , Yu. Chudodeyev

Society and State in China. Vol. V, Part 2

Москва, 1974, 179 – 332 стр., нумерация частей сквозная p.

Society and State in China. Vol. V, Part 3

Compilator: Aleksandr Xoxlov , Yu. Chudodeyev

Society and State in China. Vol. V, Part 3

Москва, 1974, 335 – 502 стр., нумерация частей сквозная p.