Authors

Bo Juyi

One hundred poems by jué-jù

Bo Juyi

One hundred poems by jué-jù


Еditor: Mark Ulyanov
Translator: Nataliya Orlova

Москва, 2017