Years

1975 year

Society and State in China. Vol. VI, Part 1

Compilator: Yu. Chudodeyev, Aleksandr Xoxlov

Society and State in China. Vol. VI, Part 1

Москва, 1975, 216 стр.

Society and State in China. Vol. VI, Part 2

Compilator: Yu. Chudodeyev, Aleksandr Xoxlov

Society and State in China. Vol. VI, Part 2

Москва, 1975, – 444 стр., нумерация частей сквозная стр.

Society and State in China. Vol. VI, Part 3

Compilator: Yu. Chudodeyev, Aleksandr Xoxlov

Society and State in China. Vol. VI, Part 3

Москва, 1975, 447 – 644 стр., нумерация частей сквозная стр.