Years

1976 year

Society and State in China. Vol. VII, Part 1

Compilator: Yu. Chudodeyev, Aleksandr Xoxlov

Society and State in China. Vol. VII, Part 1

Москва, 1976, 215 стр.

Society and State in China. Vol. VII, Part 2

Compilator: Yu. Chudodeyev, Aleksandr Xoxlov

Society and State in China. Vol. VII, Part 2

Москва, 1976, 219 – 440 стр., нумерация частей сквозная стр.

Society and State in China. Vol. VII, Part 3

Compilator: Yu. Chudodeyev, Aleksandr Xoxlov

Society and State in China. Vol. VII, Part 3

Москва, 1976, 443 – 676 стр., нумерация частей сквозная стр.