Years

1974 year

Society and State in China. Vol. V, Part 1

Compilator: Yu. Chudodeyev, Aleksandr Xoxlov

Society and State in China. Vol. V, Part 1

Москва, 1974, 173 стр.

Society and State in China. Vol. V, Part 2

Compilator: Yu. Chudodeyev, Aleksandr Xoxlov

Society and State in China. Vol. V, Part 2

Москва, 1974, 179 – 332 стр., нумерация частей сквозная стр.

Society and State in China. Vol. V, Part 3

Compilator: Yu. Chudodeyev, Aleksandr Xoxlov

Society and State in China. Vol. V, Part 3

Москва, 1974, 335 – 502 стр., нумерация частей сквозная стр.