Book

Oriental Epigraphy. Issue 27 Oriental Epigraphy. Issue 27

Oriental Epigraphy. Issue 27

Editor-in-chief: Rostislav Ry`bakov
Editorial Board: Dmitri Vasilyev, Elena Davidovich, Kolesnikov A.I., Eleonora Kormysheva, Andrey Korotayev, Franczuzov A.S.

Institut vostokovedeniya RAN

Moskva, 2008, 198 pages

ISBN: 978-5-89282-340-1

RUS