Book

Oriental Epigraphy. Issue 26 Oriental Epigraphy. Issue 26

Oriental Epigraphy. Issue 26

Еditor: Rostislav Ry`bakov
Editorial Board: Dmitri Vasilyev, Elena Davidovich, Kolesnikov A.I., Eleonora Kormysheva, Andrey Korotayev, Franczuzov A.S.
Executive secretary: Dmitrij Lelyuxin

Institut vostokovedeniya RAN

Moskva, 2001, 182 pages

ISBN: 5-85677-142-7

RUS